?

Log in

 
 
25 July 2009 @ 08:59 pm
風若吹  


詞曲:阿信 Music/Lyrics: Ashin

Original lyrics

生活在這個奇怪的社會
你甘無一款奇怪的體會
甘講一定就愛讀冊
一世人找人拼高低

我已經無力甲你去相爭
這些道理我不是沒聽過
我是真正在不了解
我的生命無法度照我的

命運你 往哪轉
攏無法度去控制
風若吹 我就飛
不知我會飛到哪

朋友親戚甲厝邊頭尾
生雞蛋的無放雞屎的多
一天到晚攏在冤家
甘著一定愛按呢

有一天我要放捨我一切
免閣整天驚東又驚西
一定給你無底找
一定給你攏無底可找

Pe̍h-Ōe-Jī translation

seng-o̍ah teh chit-ê kî-kòai ê siā-hōe
lí kam-bô chi̍t-khóan kî-kòai ê thé-hōe
kam kóng it-tēng tio̍h ài tha̍k-chheh
chi̍t-sì-lâng chhōe lâng piàⁿ kôan-kē

góa í-keng bô-la̍t kah lí khì sio-cheⁿ
chi̍t-kóa tō-lí góa m̄-sī bô thiaⁿ-kòe
góa sī chin-chiàⁿ ê bu liao jie
góa ê siⁿ-miā bô-hoat-tō chiàu góa ê

miā-ūn lí tùi-tó se̍h
lóng bô-hoat-tō khì khòng-chè
hong nā chhoe góa tio̍h poe
m̄-chai góa ê poe kàu tōe

pêng-iú chhin-chiâⁿ kah chhù-piⁿ-thâu-bóe
seⁿ ke-nn̄g ê bô pàng ke-sái ê chē
chi̍t-kang-kàu-òaⁿ lóng leh oan-ke
kam tio̍h it-tēng ài án-ne

ū chi̍t-kang góa beh pàng-sak góa it-chhè
bián koh kui-kang kiaⁿ tang koh kiaⁿ se
it-tēng hō lí lóng bô té chhōe
it-tēng hō lí lóng bô té thang chhōe