?

Log in

 
 
25 July 2009 @ 11:37 pm
I Love You 無望  


詞曲:阿信 Music/Lyrics: Ashin

Original lyrics

是你的形影 叫我逐天做眠夢
夢中可愛的人 伊不是別人
我的每一天 一分鐘也不當輕鬆
你是阮愛的人 將阮來戲弄

九月的風在吹 那會寒到心肝底
希望變無望 決定我的一世人

I love you 無望 你甘是這款人
沒法度來作陣 也沒法度將阮放
I love you 無望 我就是這款人
我身邊沒半項 只有對你的思念
陪伴我的每一天

POJ translation

sī lí ê hêng-iáⁿ kiò góa ta̍k-kang chòe bîn-bāng
bāng tiong khó-ài ê lâng i m̄-sī pa̍t-lâng
góa ê múi chi̍t kang chi̍t hun-cheng iá bōe-tàng khin-sang
lí sī gún ài ê lâng chiòng gún lâi hì-lāng

káu-go̍eh ê hong teh chhoe ná-ē kôaⁿ kàu sim-koaⁿ té
hi-bāng piàn bô-bāng koat-tēng góa ê chi̍t-sì-lâng

I Love You bô-bāng lí kam sī chi̍t-khóan lâng
bô-hoat-tō lāi chòe-tīn iá bô-hoat-tō chiòng gún pàng
I Love You bô-bāng góa tio̍h-sī chi̍t-khóan lâng
góa sim-piⁿ bô-pòaⁿ-hāng chí-ū tùi lí ê su-liām
pôe-phōaⁿ góa ê múi chi̍t kang